fbpx
 • Atlas nemih karata Sveta, je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama i odobren za upotrebu rešenjem Ministra prosvete. Pored nekoliko fizičkih karata Sveta namenjenih za ucrtavanje različitih elemenata sadržaja, atlas sadrži i veliki broj drugih elemenata takođe važnih za utvrđivanje gradiva iz geografije, kao što su:vasiona – Sunčev sistem, galaksija vasiona, kretanje Zemlje – Mesečeva kretanja, pomračenje Meseca, godišnja doba,… kartografija – projekcije u kartografiji, kartografski znaci idubinsko-visinska skala prikazivanje reljefa izohipsama - presek terena litosfera – presek Zemlje atmosfera – srednje temperature vazduha hidrosfera – morske struje biosfera – razmeštaj vegetacije poltička karta Sveta Ovako sadržajna i kvaletetna vežbanka omogućava učenicima lako utvrđivanje gradiva i postizanje odličnog uspeha.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000028širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Atlas Kontinenti je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa nastavnim planom i programom za naše škole. Jasno su prikazane fizičke i političke karte svih vanevropskih kontinenata sa ucrtanim granicama, rečnim tokovima i lokacijama većih gradova. Fizičke karte su ukrašene senkama reljefa kako bi učenicima vežbanje bilo olakšano.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000029širina 21cm, visina 29,7cm 28 strana
 • Atlas nemih karata - Svet i Evropa, je vežbanka za geografiju, urađena potpuno u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama.  Urađena je veoma stručno i profesionalno, pa je prosto zadovoljstvo vežbati u njoj. Senke reljefa uštampane na fizičkim kartama jasno podsećaju učenike na lokacije planinskih masiva i dolina. Na svim kartama su prikazane državne granice, rečni tokovi,lokacije velikih gradova, mora i jezera. Ostale elemente lociraju i ucrtavaju učenici kroz vežbu.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000027širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Atlas nemih karata - Srbija, je vežbanka za geografiju urađena u skladu sa zahtevima nastavnog plana i programa i odobrena rešenjem Ministra prosvete za upotrebu u školama. Na prvoj stranici je odštampana karta Evrope da bi se mogao uočiti položaj Srbije. Na ostalim stranicama atlasa prikazane su neme karte Srbije na kojima je moguće unositi različite elemente sadržaja kao što su:reljef regije tipovi tla klimatski tipovi biljni svet rečna i jezerska mreža banje privredna karta nacionalni parkovi stanovništvo i naselja putni i železnički saobraćaj... Odštampane karte sadrže državnu i pokrajinsku granicu, rečne tokove, jezera, lokacije većih gradova i blago uštampane senke reljefa koje pomažu učenicima da se lakše orijentišu. Ostale elemente učenici sami lociraju i unose, pa se zato publikacija i zove vežbanka.
  Šifra proizvodadimmenzije
  000063širina 21cm, visina 29,7cm 16 strana
 • Karta Sveta 1: 58 500 000, je kartografsko ostvarenje nastalo kombinacijom najnovijih metoda prikazivanja sadržaja na kartama uz potpunu primenu kompjuterske tehnike. Urađena je u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama .Na prvoj strani je prikazana “Fizička karta sveta” koja zahvaljujući umetničkoj primeni dubinsko-visinske skale i senki prosto privlači pogled korisnika .Navedene karakteristike ove karte je bez dileme preporučuju ne samo školskoj deci već najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003811: 1 86 000 000visina 50cm, širina 35cm
 • Karta Evrope 1: 14 350 000, je kartografsko ostvarenje nastalo kombinacijom najnovijih metoda prikazivanja sadržaja na kartama uz potpunu primenu kompjuterske tehnike. Urađena je u skladu sa nastavnim planom i programom u našim školama .Na prvoj strani je prikazana “Fizičko-geografska karta” koja zahvaljujući umetničkoj primeni dubinsko-visinske skale i senki prosto privlači pogled korisnika .Navedene karakteristike ove karte je bez dileme preporučuju ne samo školskoj deci već najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003801: 1 14 350 000visina 50cm, širina 35cm
 • Novo izdanje školske karte Srbije razmere 1:1 200 000 urađeno je u skladu sa najnovijim planom i programom u našim školama. Pored transparentno prikazanog tematskog sadržaja, korišćenjem dubinsko-visinske skale i senki, plastičnost reljefa je takođe naglašena. Upravo ove osobine omogućavaju učenicima lako snalaženje.Pored bogatog sadržaja na prvoj strani karte nalazi se i legenda sa detaljnim objašnjenjem svih korišćenih simbola. Na poleđini karte odštampan je spisak naseljenih mesta, planina, jezera, reka, banja, hidroelektrana, termoelektrana, manastira i pećina sa brojčano-slovnim indeksima kako bi se lakše pronašli na karti.U savijenom obliku je zgodna za nošenje u đačkoj torbi.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003821: 1 200 000visina 50cm, širina 35cm
 • GEOGRAFSKI ATLAS je savremeno dizajnirana, naučno-tehnički i umetnički kreirana publikacija izrađena u skladu sa najnovijim školskim programom. Pored kartografa u njegovoj izradi učestvovali su i eminentni stručnjaci i doktori nauka iz drugih oblasti,pre svega geografije sa Beogradskog Univerziteta. Rešenjem ministra prosvete atlas je odobren za upotrebu u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole. U toku njegove izrade primenjena su najnovija kartografska i grafička dostignuća a kompletna obrada je izvršena kompjuterskom tehnologijom.Na prvim stranicama atlasa slikovito su objašnjeni pojmovi geografske karte i razmere kao i slikovite informacije o vasioni,vasionskim telima,kosmosu i Zemlji. Atlas sadrži 39 fizičko-geografskih,8 političkih i 28 tematskih karata,kao i 187 zastava država sa podacima o glavnom gradu,površini,broju stanovnika i gustini naseljenosti za svaku državu. Fizičko-geografske karte urađene su u različitim razmerama od 1:800 000 (Crna Gora) do 1:93 000 000 (Svet) korišćenjem dubinsko-visinske skale i senki što stvara izuzetan utisak plastičnosti reljefa. Političke karte stručno odabranim bojama jasno odvajaju države i određene administrativne celine. Tematske karte obrađuju nekoliko važnih tema kao što su: gustina naseljenosti, vegetacija ,prirodna bogastva,razmeštaj industrije,morske struje,srednje temperature,rečni slivovi,jezičke grupe,religije...Sve karte su ažurirane u skladu sa društveno-političkim zbivanjima i prikazuju najnovije stanje.
  Šifra proizvodadimenzije
  000068širina 22cm, visina 32cm 84 strana. tvrd povez
      
Go to Top