Mapa je namenja školama, organizacijama ili svakome kome je potrebna karta na kojoj se prikazuju zemlje i kontinenti.Reljef je predstavljen višebojno, kombinacijom geometrijskih i plastičnih boja (hispometrijskom skalom).Tekstovi na mapi mogu biti na srpskom jeziku (ćirilici ili latinici).

Šifra proizvoda rezmera dimenzije
00230 1: 28 500 000 širina 150cm, visina 100cm