fbpx
 • Pored atraktivnog spoljašnjeg izgleda ovaj atlas ima izuzetno bogat na 58 stranica raspoređen unutrašnji sadržaj.Na tako mali broj stranica predstavljena je pregledna karta SCG razmere 1:880 000 sa daljinarom i indeksom pojmova,i najnoviji plan Beograda razmere 1:20 000 sa spiskom ulica. Auto karta je urađena vrlo kvalitetno uz primenu najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike i vrlo je praktičan za korišćenje.Poseduje kompletan sadržaj koji se zahteva od auto-karte.Ažurna je i predstavlja najnovije stanje pre svega komunikacija a zatim i ostalog sadržaja. Plan Beograda je u mnogome obogatio ovaj auto-atlas jer Beograd je raskrsnica svih puteva i centar svih zbivanja.Urađen je u krupnoj razmeri i jasno prikazuje sve saobraćajnice,turističke,kulturne,verske i sportske objekte,škole,zdravstvene ustanove,limije GSP-a,jednosmerne ulice... Radi lakšeg snalaženja odštampan je i spisak ulica sa brojčano-slivnim indeksima.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  000201Srbija 1: 880 000
  Beograd 1 : 20 000
  visina 22,5cm, širina 11cm
  58 strana
 • Autokarta Evrope razmere 1:4 000 000 predstavlja spoj autokarte i političke karte u jednu celinu. Upravo to svojstvo joj daje široku upotrebnu vrednost. Dobar izbor boja i njihov pravilan raspored kao i diskretno uštampane senke reljefa učinili su kartu preglednom i prijatnom za oko korisnika. Ono što je važno reći to je da korisnik na jednom mestu može doći do željene informacije za bilo koju evropsku državu. Karta je prepuna informacija i ažurirana je u skladu sa najaktuelnijim zbivanjima u Evropi. To se pre svega odnosi na novoizgrađene saobraćajnice, promenu broja stanovnika u gradovima, novoformirane države, novootvorene trajektne linije.Na poledjini je dat index gradova za svaku državu posebno. U savijenom obliku karta je vrlo prikladna za pakovanje i nošenje. 
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0000261: 4 000 000širina 68cm, visina 98cm
 • Auto karta Jugoistočne Evrope je karta malog formata a široke teritorije kartiranja. Pored zemalja ovog regiona obuhvata i zapadnu Tursku. To je postignuto primenom odgovarajuće razmere i obostrane štampe. I ako spada u sitnorazmerne karte kombinacija jasno uočljivih simbola blage pozadine i umerenih senki reljefa doprinela je da karta bude izuzetno pregledna i jednostavna za korišćenje. Kompletna obrada je izvršena kompjuterskom tehnikom uz primenu najnovijih kartografskih iskustava.Sadržaj je ažuriran na celoj teritoriji kartiranja u skladu sa najnovijim promenama nastalim u ovom regionu. Pored izvanredno dizajniranih korica na naslovnoj strani se nalazi legenda korišćenih simbola na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku i pregledni daljinar koji omogućava korisniku brzu informaciju o razdaljini između pojedinih gradova u ovom delu Evrope.Jednostavna je za korišćenje i nošenje.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0003021: 1800 000visina 50cm, širina 70cm
 • Autokarta Zapadni Balkan je tačnije rečeno autokarta Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Karta je urađena primenom najsavremenijih kartografskih metoda uz potpuno korišćenje kompjuterske tehnike. Prikazivanje svake države različitom bojom, kao i kombinacije sa jačim tonom senki reljefa dalo je karti savremen dizajn i veliku preglednost. Pored toga što prikazuje široku teritoriju karta je prebogata sadržajem i nudi više informacija od mnogih karata daleko krupnije razmere.Ažurirana je najaktuelnijim podacima o saobraćajnicama, graničnim prelazima, promenjenim nazivima naseljenih mesta i drugim značajnim elementima karte.Radi lakšeg računanja razdaljine urađen je vrlo pregledan daljinar koji omogućava korisniku direktno očitavanje kilometraže između svih većeh gradova na ovom prostoru ,kao i razmernik za lakše merenje nekog rastojanja na karti. Legenda sa objašnjenjem korišćenih simbola urađena je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Na poleđini karte odštampan je index naseljenih mesta za sve prikazane države koji korisniku omogućavaju lakše snalaženje. U savijenom obliku jako je prikladna za nošenje.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0006041: 1 000 000visina 68cm, širina 98cm
 • Autokarta Bugarske je pregledna karta savremenog dizajna urađena uz primenu najnovijih kartografskih iskustava i kompjuterske tehnike .Putna mreža kao i ostali elementi njenog sadržaja ažurirani su prema najnovijem stanju u ovoj državi. Naročita pažnja je posvećena detaljnom prikazivanju primorskog dela jer su tamo skoncentrisane sve važnije turističke destinacije i letovališta.Korisnik vrlo lako može pronaći lokaciju željene destinacije i odabrati najkvalitetniji i najkraći put do nje. Karta takođe sadrži i informacije o aerodromima i linijama pomorskog saobraćaja. Legenda korišćenih simbola je objašnjena na srpskom i engleskom jeziku.Za lakše pronalaženje određenih pojmova, na poleđini karte je odštampan index pojmova. Karta je vrlo laka za korišćenje i u savijenom obliku pogodna za nošenje, pa bi je potencijalni putnici za Bugarsku trebali da imaju sa sobom kako bi sebi olakšali putovanje i boravak u ovoj zemlji.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0005491: 800 000visina 50cm, širina 70cm
 • Autokarta Grčke je savremeno dizajnirana i izuzetno sadržajna saobraćajno-turistička karta. Pored teritorije Grčke, karta obuhvata celu Albaniju, Makedoniju i zapadnu Tursku. Ovako velika površina prikazana je na malom formatu zahvaljujući obostranoj štampi. Karta je izuzetno pregledna i jednostavna za korišćenje. Kombinacija saobraćajnog i turističkog sadržaja daje poseban značaj ovoj karti imajući u vidu da su upravo na Grčko-Turskom primorju raspoređene najpoznatije turističke destinacije. Pored ostalih elemenata vrlo transparentno su prikazane glavne komunikacije sa kilometražom, linije trajektnog saobraćaja i lokacije aerodroma.Teritorija Grčke je obrađena detaljnije od zagranične teritorije. Nazivi naseljenih mesta su ispisani dvostruko: na izvornom Grčkom jeziku i u prevedenom (transkribovanom) obliku. Detaljno su prikazane lokacije kulturnih ostataka iz različitog perioda:Minojsko-Mikenskog perioda Perioda klasične Grčke i Helenističko-Romanski period Vizantiski i Franačko-Venecijski period i Period Turske dominacije Pregledna legenda korišćenih simbola objašnjena je na srpskom ,engleskom i nemačkom jeziku. U savijenom obliku karta je vrlo zgodna za nošenje u džepu, tašni, kaseti automobila...
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0005321: 1 200 000duž 70cm, height 50cm
 • Auto karta Bosne i Hercegovine 1: 700 000 je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike. Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije. Pored standardnih informacija ova karta nudi, na poleđini karte, indeks pojmova koji olakšava pronalaženje određenog pojma.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u BiH. Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike. U savijenom obliku je prikladnog formata i vrlo je lako spakovati je u džep, tašnu, auto...Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom i engleskom jeziku.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0007331: 700 000visina 44cm, širina 55cm
 • Autokarta Hrvatske je izuzetno pregledna i sadržajna karta koja pored teritorije Hrvatske pokriva i celu Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. U izradi karte su primenjena sva kartografska iskustva i kompjuterska tehnika. Poseban doprinos njenom lepom dizajnu dale su izvanredno ukomponovane senke reljefa. Iako spada u sitno-razmerne karte njen sadržaj je transparentan i jasno uočljiv.Karta je novog izdanja i prikazuje najaktuelniji sadržaj u ovom regionu. Posebno je ažurno i detaljno prikazano primorje koje obuhvata veliki broj turističkih destinacija i letovališta. Vrlo je lako doći do informacije o najkvalitetnijem i najkraćem putu, kilometraži,lokaciji aerodroma, trajektnim linijama, graničnim prelazima...Radi lakšeg pronalaženja određenih pojmova na poleđini karte odštampan je pregledan index pojmova. Legenda korišćenih simbola objašnjena je na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.U savijenoj formi karta je vrlo pogodna za nošenje.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0006101: 700 000visina 50cm, širina 80cm
 • Autokarta Crne Gore je po formatu najmanja ali po svom sadržaju spada među najbogatijim izdanjima. Projektovana je i kartografski obrađena tako da ne zamara korisnika već mu prosto nudi informacije. Primena senki posebno je istakla atraktivni reljef Crne Gore. Pored uobičajenog sadržaja ova karta sadrži opštinske granice i jasno izdvojene nacionalne parkove.S obzirom na to da je Crna Gora zahvaljujući svom prirodnom položaju uglavnom orijentisana ka turizmu, druga strana karte namenjena je prvenstveno turistima. U krupnoj razmeri su prikazani planovi velikih gradova (Podgorica, Budva, Kotor i Herceg Novi), fotografije turističkih atrakcija koje svojim izgledom prosto mame posetioce i pregledna karta Crnogorskog primorja. Upravo “karta Crnogorskog primorja” detaljno prikazuje celokupan turistički sadržaj Jadranske obale od Igala do Ulcinja sa lokacijama i nazivima preko 150 plaža. Karta sadrži index pojmova i legendu korišćenih simbola na srpskom, engleskom, nemačkom i ruskom jeziku.Ažurna je i prikazuje najnovije stanje na ovom prostoru. Praktična za korišćenje i korisna za svakoga a pre svega za potencijalne posetioce Crnogorskog primorja.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0000801: 550 000visina 50cm, širina 35cm
 • Autokarta Vojvodine je vrlo kvalitetno kartografski obrađena i sadržajno bogata karta. Svojim dizajnom i preglednošću prikazanog sadržaja prosto pleni pogled korisnika. Karta je ažurirana u skladu sa najnovijim promenama i prikazuje pravo stanje na terenu. Pored detaljno obrađene putne mreže, kao osnovnog elementa njenog sadržaja na karti su prikazani i brojni drugi elementi koji upotpunjuju njen kvalitet. To su pre svega elementi turističkog sadržaja, kao što su jezera, banje ,ribnjaci, tvrđave, spomenici kulture, manastiri, hoteli, moteli...Nacionalni park “Fruška Gora”, koji predstavlja pravu riznicu kulturnog bogatstva Vojvodine, prikazan je sa kompletnim svojim sadržajem.Da bi zahtevi korisnika bili u potpunosti zadovoljeni na poleđini karte su odštampani krupnorazmerni planovi Subotice ,Novog Sada i Zrenjanina, kao i index pojmova koji dodatno olakšava snalaženje na karti. Granice okruga i opština kao i označavanje glavnih gradova daju karti osobine političke karte.Upravo raznolikost sadržaja ovu kartu preporučuje najširem krugu korisnika.
  Šifra proizvodarazmeradimenzija
  0000541: 450 000visina 50cm, širina 70cm
 • Auto karta Srbije 1:860 000 je novo izdanje, savršenog dizajna, urađena primenom najnovijih kartografskih dostignuća i kompjuterske tehnike. Njena razmera ,sklad boja i umetnički urađene senke reljefa omogućava svakom korisniku da brzo dođe do željene informacije. Pored standardnih informacija ova karta nudi pregledni “daljinar” naseljenih mesta, a na poleđini karte indeks pojmova koji olakšava pronalaženje određenog pojma.Karta je ažurirana i njen sadržaj predstavlja najnovije stanje u Srbiji. Prepuna je informacija pa može zadovoljiti i najprobirljivije korisnike. U savijenom obliku je prikladnog formata i vrlo je lako spakovati je u džep, tašnu, auto...Karta je namenjena korisnicima iz celog sveta pa je njena legenda data na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. 
  Šifra proizvodarezmeradimenzije
  0006161: 860 000širina 48cm, visina 68cm
 • Auto karta Evrope sa poštanskim brojevima (Špediterska autokarta Evrope):Karta namenjena špediterskim i transportnim preduzećima, dimenzija omogućava lako pronalaženje lokacija po Evropi premazadatom poštanskom broju.
  Šifra proizvodarazmeradimenzije
  001091: 2 600 000širina 140cm, visina 170cm
Go to Top